INTEGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000498989
Numer REGON: 302658071
Numer NIP: 7811893426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-03-13
Sygnatura akt[RDF/585189/24/481]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 79A kod pocztowy 60-529 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2014 R.2014-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUTRO2014-02-20 do dziś
2. ImionaADAM SZCZEPAN2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEH WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2014-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2014-02-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEH WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2014-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZERA2014-02-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ STANISŁAW2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEH WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2014-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2014-02-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEH WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2014-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.2014-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUSS2014-02-20 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2014-02-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZCZUREK2014-02-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-20 do dziś
21. NazwiskoFUTRO2014-02-20 do dziś
2. ImionaADAM SZCZEPAN2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-20 do dziś
31. NazwiskoMIZERA2014-02-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ STANISŁAW2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-20 do dziś
41. NazwiskoLIS2014-02-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-02-20 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-20 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-02-20 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2015 okres OD 20.02.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
2data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
3data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
4data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
6data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
7data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
8data złożenia 29.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
9data złożenia 13.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.02.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów