EXCURSION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000498966
Numer REGON: 147105660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-08-27
Sygnatura akt[RDF/235114/20/311]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCURSION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ROGATKOWA nr domu 16 A kod pocztowy 04-773 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.20142014-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOMSKI2014-02-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2014-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2014-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOMSKA2014-02-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2014-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁOTYCH2014-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOMSKI2014-02-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2014-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2014-02-19 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-02-19 do dziś
382 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-02-19 do dziś
482 19 WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-02-19 do dziś
563 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-02-19 do dziś
613 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2014-02-19 do dziś
717 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2014-02-19 do dziś
818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-02-19 do dziś
918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2014-02-19 do dziś
1018 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2014-02-19 do dziś
1146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-02-19 do dziś
1247 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-19 do dziś
1347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-19 do dziś
1447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2019 okres OD 19.02.2014 DO 31.12.20142019-06-06 do dziś
2data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-06 do dziś
3data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-06 do dziś
4data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
5data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
6data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.02.2014 DO 31.12.20142019-06-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.02.2014 DO 31.12.20142019-06-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów