GRUPA WYDAWNICZA 6PM DRZEWIECCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000498875
Numer REGON: 302671189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-07-19
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/10922/22/368]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WYDAWNICZA 6PM DRZEWIECCY SPÓŁKA JAWNA2014-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OS. WICHROWE WZGÓRZE nr domu 21 nr lokalu 90 kod pocztowy 61-677 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-04-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@6PM.PL2014-03-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.6PM.PL2014-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 ROKU.2014-03-04 do dziś
231 MARCA 2022 ROKU, ZMIANA PAR. 11. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2014-03-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ TEODOR2014-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2014-03-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2014-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2014-03-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WIESŁAW2014-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY ANDRZEJ DRZEWIECKI ORAZ MATEUSZ DRZEWIECKI. KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.2014-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2014-03-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ TEODOR2014-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2014-03-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2014-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-03-04 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-04 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-03-04 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-04 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-03-04 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-03-04 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-03-04 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-03-04 do dziś
958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-03-04 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów