GS SOFTWARE GRZEGORZ STOLARSKI ROBERT TRAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000498794
Numer REGON: 123049650
Numer NIP: 6793098450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/30049/21/919]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS SOFTWARE GRZEGORZ STOLARSKI ROBERT TRAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2014-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OGŁĘCZYZNA nr domu 20 kod pocztowy 31-589 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.02.2014 R.2014-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKI2014-02-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAWIŃSKI2014-02-18 do dziś
2. ImionaROBERT2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKI2014-02-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAWIŃSKI2014-02-18 do dziś
2. ImionaROBERT2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-18 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-02-18 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-02-18 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-02-18 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-02-18 do dziś
663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2014-02-18 do dziś
795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-02-18 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-02-18 do dziś
946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-02-18 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów