„TANUS INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000498676
Numer REGON: 222033648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530852/23/639]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANUS INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2014-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica LUKRECJOWA nr domu 43B nr lokalu 1 kod pocztowy 81-589 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2014-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118 GRUDNIA 2013 R., NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA- BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 5495/20132014-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSIEWICZ2014-02-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2014-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSIEWICZ2014-02-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZ NEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2014-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSIEWICZ2014-02-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSIEWICZ2014-02-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2014-02-18 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-02-18 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-08-16 do dziś
242 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-08-16 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-08-16 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-08-16 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-08-16 do dziś
659 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2021-08-16 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.02.2016 okres OD 18.02.2014 DO 31.12.20142016-03-01 do dziś
2data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
3data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
8data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-27 do dziś
9data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.02.2014 DO 31.12.20142016-03-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-27 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.02.2014 DO 31.12.20142016-03-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-27 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów