APTEKA RODZINNA SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000498625
Numer REGON: 030088922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499930/23/847]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA2014-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina MIĘDZYRZEC PODLASKI miejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI2014-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI ulica UL. RYMARSKA nr domu 12 kod pocztowy 21-560 poczta MIĘDZYRZEC PODLASKI kraj POLSKA 2016-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ APTEKA RODZINNA SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA ZAWARTA W DNIU 01.02.2014 R. NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA RODZINNA SPÓŁKA CYWILNA KONR AD SIKORSKI, ARKADIUSZ SIKORSKI NR 2/2014 Z DNIA 01 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA RODZINNA SPÓŁKA CYWILNA KONR AD SIKORSKI, ARKADIUSZ SIKORSKI ZAWARTEJ W DNIU 01 MAJA 2012 R. W SPÓŁKĘ JAWNĄ APTEKA RODZINNA SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WRAZ Z UCHWALENIEM TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2014-02-17 do dziś
2UCHWAŁA NR 1/2014 Z DNIA 01.07.2014 R. - ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2014-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-02-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 2/2014 Z DNIA 01 LUTEGO 2014 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA RODZINNA SPÓŁKA CYWILNA KONR AD SIKORSKI, ARKADIUSZ SIKORSKI O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH W SPÓŁKĘ JAWNĄ APTEKA RODZINNA SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA.2014-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA RODZINNA SPÓŁKA CYWILNA KONR AD SIKORSKI, ARKADIUSZ SIKORSKI2014-02-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-02-17 do dziś
3. Numer w rejestrze2630, 34682014-02-17 do dziś
5. Numer REGON0300889222014-02-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2014-02-17 do dziś
2. ImionaKONR AD EMILIAN2014-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2014-07-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2014-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2014-07-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2014-02-17 do dziś
2. ImionaKONR AD EMILIAN2014-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2014-02-17 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-02-17 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-02-17 do dziś
473 1 REKLAMA2014-02-17 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-02-17 do dziś
620 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2014-02-17 do dziś
721 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-02-17 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-02-17 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-17 do dziś
1047 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-17 do dziś
1147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-17 do dziś
1247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-17 do dziś
1347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 17.02.2014 DO 31.12.20142018-12-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.01.20192020-01-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-24 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów