BUDMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000498620
Numer REGON: 302653688
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2015-10-21
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/23368/15/680]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość MODŁA KSIĘŻA2014-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość MODŁA KSIĘŻA nr domu 12 kod pocztowy 62-571 poczta STARE MIASTO kraj POLSKA 2014-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.02.2014 R., ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDER DROŻDŻ ZASTĘPCA NOTARIUSZA E.DOROTY DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1.129/2014.2014-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMAJDKA2014-02-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-02-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2014-02-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2014-02-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2014-02-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-02-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3026390332014-02-18 do dziś
4. Numer KRS0000495845 2014-02-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMETARIUSZY SAMODZIELNIE.2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3026390332014-02-18 do dziś
4. Numer KRS0000495845 2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2014-02-18 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2014-02-18 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-02-18 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-02-18 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-02-18 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-02-18 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-02-18 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-02-18 do dziś
943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-02-18 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-02-18 do dziś
1143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-02-18 do dziś
1223 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2014-02-18 do dziś
1343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-02-18 do dziś
1443 31 Z TYNKOWANIE2014-02-18 do dziś
1543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-02-18 do dziś
1643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-02-18 do dziś
1743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-02-18 do dziś
1843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-02-18 do dziś
1943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-02-18 do dziś
2043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-02-18 do dziś
2149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-02-18 do dziś
2277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-02-18 do dziś
2323 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2014-02-18 do dziś
2477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-02-18 do dziś
2581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-02-18 do dziś
2638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-02-18 do dziś
2738 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-02-18 do dziś
2838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-02-18 do dziś
2938 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-02-18 do dziś
3038 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-02-18 do dziś
3138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-02-18 do dziś
3239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-02-18 do dziś
3377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-02-18 do dziś
3423 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2014-02-18 do dziś
3577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2014-02-18 do dziś
3681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-02-18 do dziś
3781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-02-18 do dziś
3881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-02-18 do dziś
3923 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2014-02-18 do dziś
4041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-02-18 do dziś
4141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-02-18 do dziś
4242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-02-18 do dziś
4342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2015 okres OD 18.02.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.02.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów