BLOKFIT GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000498545
Numer REGON: 222033045
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389393/22/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBLOKFIT GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. MARIANA HEMARA nr domu 23 kod pocztowy 80-280 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.20142014-02-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY 10.06.2016, REP.A NR 3368/2016, NOTARIUSZ LUCYNA WĄSOWICZ-HARENDARCZYK, 80-257 GDAŃSK UL.SŁOWACKIEGO 2B, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W §§ OD 1 DO 22.2016-09-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.12.2018R., REPERTORIUM A NR 12736/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA ŁASKIEGO W WARSZAWIE, W KANCELARII PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5. UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO JĄ NOWĄ TREŚCIĄ.2019-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466350242019-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000458647 2019-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2019-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W PRZYPADKU POWOŁANIAZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2019-02-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2019-02-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKI2019-02-15 do dziś
2. ImionaMAREK SERGIUSZ2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2016-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2019-02-15 do dziś
293 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-02-15 do dziś
393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-02-15 do dziś
493 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2019-02-15 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-02-15 do dziś
696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-02-15 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-15 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-02-15 do dziś
946 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5data złożenia 25.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
6data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
7data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów