HERZ NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 21:14:18
Numer KRS: 0000498380
Numer REGON: 147112185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297935/21/839]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERZ NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WIERTNICZA nr domu 110 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.02.2014, NOTARIUSZ W WARSZAWIE SŁAWOMIR BORZĘCKI, REP. A NR 651/20142014-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2014-02-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODZIAŁ POPRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 § 1 PKT. 4 KSH W DRODZE PRZENIESIENIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ. UCHWAŁY NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.02.2014 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANE PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA BORZĘCKIEGO, REP. A NR 646/2014 I 651/20142014-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHERZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-02-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000183734 2014-02-19 do dziś
5. Numer REGON0105840512014-02-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ AUSTRIA GMBH2021-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.023 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101.150,00 ZŁ2014-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ2014-02-19 do dziś
2. ImionaFRANZ JOSEF2014-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały649 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.450,00 ZŁ2014-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego133600,00 ZŁ2014-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ2014-02-19 do dziś
2. ImionaFRANZ JOSEF2014-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOMIRSKA NESSELDT2014-02-19 do dziś
2. ImionaTERESA JOLANTA2014-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOITNA2014-02-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-02-19 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-02-19 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-02-19 do dziś
473 1 REKLAMA2014-02-19 do dziś
585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-02-19 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-02-19 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-02-19 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-02-19 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-02-19 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2015 okres OD 03.02.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
2data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
4data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
5data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
6data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
7data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.02.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.02.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów