FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ALE WYPAS STYKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000498365
Numer REGON: 146667700
Numer NIP: 5272695711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/28339/23/468]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ALE WYPAS STYKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2014-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OBRZEŻNA nr domu 1D nr lokalu 49 kod pocztowy 02-691 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-03-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDOMIWAW@O2.PL2014-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ: 8 STYCZNIA 2014 R. W WARSZAWIE 30.01.2014 ZMIANA § 2 UST. 12014-02-20 do dziś
222.07.2014 R., UMOWA ZOSTAŁA ZMIENIONA ANEKSEM DO UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 08.01.2014 R., PIERWSZA ZMIANA DOTYCZY WPISANIA W MIEJSCE WIESŁAWY SEWERYNY WITKOWSKIEJ, SEBASTIANA SYLWESTRA STYKOWSKIEGO WRAZ Z DANYMI (JAKO STRONY). ZMIENIONE RÓWNIEŻ ZOSTAŁY: - W § 2 UST. 3 PO PKT. C DODANO PKT. D ORAZ PKT. E - W § 3 UST. 1 PKT. A OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, - W § 3 UST. 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, - § 12 ZOSTAŁ SKREŚLONY, - § 11 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE2014-08-05 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ NASTĄPIŁA W FORMIE PISEMNEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 5 Z DNIA 07.09.2015 R. ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI.2015-10-08 do dziś
4ZMIANA 12.10.2016R. (ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ) ZMIENIONO § 3 UST.1 PKT B, § 3 UST.2, § 4 UST.42016-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-02-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 8 STYCZNIA 2014 R. PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 3 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ NA SPÓŁKĘ JAWNĄ.2014-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ALE WYPAS WIESŁAWA WITKOWSKA & DOMINIKA STYKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA2014-02-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KOLUMN TRANSPORTU SANITARNEGO2014-02-20 do dziś
5. Numer REGON1466677002014-02-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYKOWSKA KUŹMIUK2021-03-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYKOWSKI2014-08-05 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN SYLWESTER2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYKOWSKA2016-12-27 do dziś
2. ImionaDOMINIKA MAŁGORZATA2016-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2015-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYKOWSKA2016-12-27 do dziś
2. ImionaDOMINIKA MAŁGORZATA2016-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYKOWSKI2014-08-05 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN SYLWESTER2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-02-20 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-02-20 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-08-05 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-08-05 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów