GRZEGORZ WRZESIEŃ, JOLANTA TRYCZYŃSKA RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000498141
Numer REGON: 123051723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-05-19
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/7031/21/866]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2014-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ WRZESIEŃ, JOLANTA TRYCZYŃSKA RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA2021-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRZESZOWICE miejscowość KRZESZOWICE2014-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZESZOWICE ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 30B kod pocztowy 32-065 poczta KRZESZOWICE kraj POLSKA 2019-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA W FORMIE PISEMNEJ Z DNIA 8 STYCZNIA 2014 ROKU2014-02-18 do dziś
211.03.2021 R. - ZMIANA § 2; § 4 PKT 2; § 9 PKT 2 ORAZ § 10 UST. 1 LIT. B I UST. 2 LIT. B2021-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoWRZESIEŃ2014-02-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-18 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-02-18 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-02-18 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-18 do dziś
2
1. NazwiskoTRYCZYŃSKA2021-05-19 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-18 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-02-18 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-02-18 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I SAMODZIELNEGO JEJ REPREZENTOWANIA2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIEŃ2014-02-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYCZYŃSKA2021-05-19 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-02-18 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-02-18 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów