GSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000498138
Numer REGON: 123042871
Numer NIP: 6762473740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/29774/22/219]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica STRADOMSKA nr domu 3 nr lokalu 11 kod pocztowy 31-068 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2014, REPERTORIUM A NR 608/2014, NOTARIUSZ ELŻBIETA STELMACH, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA STELMACH, KRZYSZTOF MAJ, RYSZARD GOMÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA, 31-126 KRAKÓW, UL. GRABOWSKIEGO 5/12014-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOR2015-09-28 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2015-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000,00 ZŁ2022-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOR2019-10-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.100,00 ZŁ2019-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEYKO2022-10-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000,00 ZŁ2022-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEYKO2022-10-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOR2015-09-28 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2015-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-02-18 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-02-18 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-02-18 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-02-18 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-02-18 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-02-18 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2014-02-18 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-09-28 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.09.2015 okres OD 24.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
3data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
4data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 30.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
7data złożenia 04.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-04 do dziś
8data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-04 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-04 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów