EWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000498083
Numer REGON: 147097787
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224856/20/574]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2014-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica WYSPIAŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 47 kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2014-02-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejACUSTICAPOL@GMAIL.COM2014-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2014, NOTARIUSZ IGOR BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK ZBIGNIEW RUSZKOWSKI I IGOR BARANOWSKI-NOTARIUSZE W LEGIONOWIE-SPÓŁKA CYWILNA 05-120 LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 31/326, REPERTORIUM A NR 84/20142014-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPEJEWSKI2014-02-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁOTYCH2014-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2014-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPEJEWSKI2014-02-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-02-13 do dziś
247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-13 do dziś
347 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-13 do dziś
447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-02-13 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-02-13 do dziś
652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-02-13 do dziś
743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-02-13 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-02-13 do dziś
946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2014-02-13 do dziś
1046 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-02-13 do dziś
1146 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-02-13 do dziś
1246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2014-02-13 do dziś
1347 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-13 do dziś
1447 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-17 do dziś
2data złożenia 17.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-17 do dziś
3data złożenia 17.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-17 do dziś
4data złożenia 17.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-17 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów