"A-JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-03-04 godz. 12:29:37
Numer KRS: 0000497951
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-10-03
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/21680/17/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa"A-JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA JAWNA2014-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2016-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. KIELECKA nr domu 5 nr lokalu 40 kod pocztowy 81-303 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2016-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.01.2014 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 12, REP. A NR 422/20142014-02-13 do dziś
216.05.2016 R., ZMIENIONO §3 UST.1,§8 UST.1 ORAZ §8 UST.22016-06-17 do dziś
314.06.2017, PAR.8 UST.2, PAR.8 UST.32017-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-02-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI "A-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPÓŁKĘ "A-JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA JAWNA, UCHWAŁA Z DNIA 13.01.2014 R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI "A-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ2014-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma"A-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-02-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-02-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000247078 2014-02-13 do dziś
5. Numer REGON1922141662014-02-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2200797292014-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000237319 2014-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma"ALFA A JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468715172014-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000476111 2014-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK - JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI. POZOSTALI WSPÓLNICY POZBAWIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2014-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2200797292014-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000237319 2014-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-10 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-07-10 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-07-10 do dziś
464 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-07-10 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-07-10 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-07-10 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-07-10 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-07-10 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
3data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-07-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów