GRYNHOFF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000497886
Numer REGON: 302649095
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-04-21
Sygnatura akt[RDF/377438/22/807]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYNHOFF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. HAWELAŃSKA nr domu 9 nr lokalu 41 kod pocztowy 61-625 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPRZĄDZONA W DNIU 5 LUTEGO 2014 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ MUSIAŁKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, UL. PIEKARY 6/25, REP. A NR 1524/20142014-02-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.09.2014 R., REP. A NR 8134/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ KANTORSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY 6/25, ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 7 UST. 1, § 7 UST. 3, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 10 UST. 1 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 7 UST. 4 I § 11 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-01-24 do dziś
303.11.2020 R., REP. A NR 5.253/2020, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA TOMCZAK, UL. BÓŻNICZA 15/11, 61-751 POZNAŃ, ZMIANA § 6 - DODANO PKT. 172020-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYNHOFF2014-02-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW BRONISŁAW2014-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-02-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2014-02-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego11.541.249,59 ZŁ2015-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2014-02-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-02-13 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego11.540.749,59 ZŁ2015-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYNHOFF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3026709942015-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000501020 2015-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE2014-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYNHOFF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3026709942015-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000501020 2015-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-02-13 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-02-13 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-02-13 do dziś
473 1 REKLAMA2014-02-13 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-02-13 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-02-13 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-02-13 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-02-13 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.09.2014 DO 31.12.20142017-08-16 do dziś
2data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-16 do dziś
3data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
4data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-02 do dziś
5data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-02 do dziś
6data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
7data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
8data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2014 DO 31.12.20142017-08-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-02 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów