„VIOLA - USŁUGI MARKETINGOWE” MAŁGORZATA KONIOR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000497694
Numer REGON: 243438136
Numer NIP: 9372668420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-03-26
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/2266/24/690]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243438136 NIP 93726684202014-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„VIOLA - USŁUGI MARKETINGOWE” MAŁGORZATA KONIOR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2024-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JAWORZE miejscowość JAWORZE2014-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZE ulica SZKOLNA nr domu 7 kod pocztowy 43-384 poczta JAWORZE kraj POLSKA 2014-02-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAPTEKAAPTEKA@OP.PL2014-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15.01.2014 ROKU2014-02-10 do dziś
231.03.2014 R. - ZMIENIONO § 9 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-05-06 do dziś
315.12.2023 R. - ZMIENIONO §2 UST. 1 I UST. 2, §6, §7 UST. 2, §92024-01-25 do dziś
419.01.2024 R. - DO §6 DODANO PKT 82024-03-20 do dziś
501.03.2024 R. - ZMIENIONO §7 UST. 2, §92024-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-02-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15 STYCZNIA 2014 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4-6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. MICHAŁ KONIOR - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, FIRMA PRZEDSIĘBIORCY: MICHAŁ KONIOR NIP: 9372158587; 2. BARBARA KONIOR - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, FIRMA PRZEDSIĘBIORCY: APTEKA „NA GÓRNYM BORZE” MGR FARM. BARBARA KONIOR NIP: 5470166114; 3. JERZY KULIŃSKI - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, FIRMA PRZEDSIĘBIORCY: APTEKA „VIOLA” JERZY KULIŃSKI NIP: 5470128421;2014-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA VIOLA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ KONIOR, BARBARA KONIOR, JERZY KULIŃSKI2014-02-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-02-10 do dziś
5. Numer REGON2434381362014-02-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIOR2024-01-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2024-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2024-01-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2024-01-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIOR2024-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2024-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2024-03-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2024-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-03-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2014-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIOR2024-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2024-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIOR2024-01-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2024-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKONIOR2024-03-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2024-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-03-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2024-03-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2024-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2024-01-25 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2024-01-25 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2024-01-25 do dziś
473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2024-01-25 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2024-01-25 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2024-01-25 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2024-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów