BONUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000497578
Numer REGON: 302646850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400341/22/152]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OBORNIKI2014-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość OBORNIKI ulica POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr domu 28 nr lokalu 16A kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA 2014-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2014 R., ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ BERLIŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA BEATY WAŁĘGI, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, REP. A NR 405/20142014-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWKA2014-02-11 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ2014-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWKA2021-07-23 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2021-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWKA2014-02-11 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-02-11 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-02-11 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-02-11 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-02-11 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-02-11 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-02-11 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-02-11 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-02-11 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-02-11 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
3data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
8data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów