GSZ STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ: GSZ STUDIO SZMYD, ZABOROWSKI SPÓŁKA JAWNA)

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000497334
Numer REGON: 010459512
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-10
Sygnatura akt[RDF/297459/21/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSZ STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ: GSZ STUDIO SZMYD, ZABOROWSKI SPÓŁKA JAWNA)2014-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 2B kod pocztowy 02-143 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2014, NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2483/20142014-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-02-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: GSZ STUDIO SZMYD, ZABOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, KRS: 0000023578, W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: GSZ STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 ROKU.2014-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGSZ STUDIO SZMYD, ZABOROWSKI SPÓŁKA JAWNA2014-02-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-02-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000023578 2014-02-10 do dziś
5. Numer REGON0104595122014-02-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMYD2014-02-10 do dziś
2. ImionaJAROMIR MARIA2014-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2014-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWSKI2014-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ ALEKSANDER2014-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2014-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWSKI2014-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ ALEKSANDER2014-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-02-10 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-02-10 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-02-10 do dziś
474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-02-10 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-02-10 do dziś
682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2014-02-10 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-02-10 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-02-10 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-10 do dziś
1071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-02-10 do dziś
1181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-02-10 do dziś
1243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-02-10 do dziś
1374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-02-10 do dziś
1482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-02-10 do dziś
1518 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-02-10 do dziś
1670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-02-10 do dziś
1741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2015 okres OD 10.02.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.02.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.02.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów