A & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000497289
Numer REGON: 243490421
Numer NIP: 6312652655
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-02-13
Sygnatura akt[RDF/580699/24/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2017-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 14 nr lokalu 105 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2017-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2014 R.2014-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESZCZ2014-02-06 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁ2014-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZERAWY2014-02-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ SŁAWOMIR2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁ2014-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZERAWY2014-02-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ SŁAWOMIR2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-02-06 do dziś
245 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-02-06 do dziś
345 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-02-06 do dziś
445 31 SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-02-06 do dziś
545 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-02-06 do dziś
645 40 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-02-06 do dziś
749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-02-06 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-02-06 do dziś
996 02 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2014-02-06 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2015 okres OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
3data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-08 do dziś
4data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-08 do dziś
5data złożenia 02.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-02 do dziś
6data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
7data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
8data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
9data złożenia 13.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów