INTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000497253
Numer REGON: 147095392
Numer NIP: 5213665996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[RDF/424066/22/716]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TARGOWA nr domu 67 nr lokalu 2A kod pocztowy 03-729 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CZYNSZE.COM2014-02-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CZYNSZE.COM2014-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W KRAKOWIE2014-02-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-12-01 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 12 nr lokalu 518 kod pocztowy 30-015 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-12-01 do dziś
21. Firma oddziałuINTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W ŁODZI2014-02-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2014-02-11 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PIOTRKOWSKA nr domu 55 nr lokalu 107 kod pocztowy 90-413 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-02-11 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.12.2013 R., NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 3 LOK. 1, REP. A NR 3361/20132014-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0155893952014-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000181104 2014-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2014-02-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-02-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-02-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2014-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,00 ZŁ2014-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁ2014-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-02-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU INTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ANDRZEJ OLSZEWSKI, PESEL 70080900936.2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0155893952014-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000181104 2014-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIŁAT2017-12-01 do dziś
2. ImionaARTUR2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2017-12-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-02-11 do dziś
268 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2014-02-11 do dziś
349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-02-11 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-02-11 do dziś
581 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2014-02-11 do dziś
677 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-02-11 do dziś
773 1 REKLAMA2014-02-11 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-02-11 do dziś
918 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-02-11 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-28 do dziś
3data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4data złożenia 20.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
5data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów