DOGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000497032
Numer REGON: 123037031
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-03-24
Sygnatura akt[RDF/282236/21/954]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2019-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. MIKOŁOWSKA nr domu 232 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2019-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.02.20142014-02-05 do dziś
202.10.2014 R., REP. A NR 7754/2014, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIANA § 3 I § 42014-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAHORNIAK2019-12-05 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMBUŚ2019-12-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA ŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2014-02-05 do dziś
2. ImionaBOGDAN JERZY2014-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-11-26 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-11-26 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-11-26 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-11-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-26 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-11-26 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-11-26 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-26 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-26 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2015 okres OD 05.02.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
4data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
5data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
6data złożenia 24.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-24 do dziś
7data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
8data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-24 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.02.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-24 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów