BORUBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000496758
Numer REGON: 123042836
Numer NIP: 6762474194
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-12-30
Sygnatura akt[RDF/365469/21/146]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORUBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GRZEGÓRZECKA nr domu 21 kod pocztowy 31-532 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.20142014-02-03 do dziś
215.09.2014 R., REP. A NR 1142/2014, NOTARIUSZ BATŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA: § 1, § 4, § 5, § 6, § 9, § 14, § 152014-10-03 do dziś
304.08.2020 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1565/2020, ZMIANA § 42020-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEWICZ2014-02-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały345070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.253.500 ZŁ2014-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUS2014-02-03 do dziś
2. ImionaKONR AD2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały145030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.251.500 ZŁ2014-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25005000,00 ZŁ2014-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000000,00 ZŁ2014-10-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEWICZ2014-02-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUS2014-02-03 do dziś
2. ImionaKONR AD2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2014-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-02-03 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-02-03 do dziś
362 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-02-03 do dziś
462 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-02-03 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-10-03 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-10-03 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-09-11 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-09-11 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2015 okres OD 31.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
4data złożenia 30.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-30 do dziś
5data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-28 do dziś
6data złożenia 29.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-29 do dziś
7data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów