APTEKA RODZINNA SPÓŁKA JAWNA KOZAKIEWICZ I S-KA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000496639
Numer REGON: 932915005
Numer NIP: 9111831128
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506367/23/228]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 9329150052014-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA SPÓŁKA JAWNA KOZAKIEWICZ I S-KA2014-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2014-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica WIEJSKA nr domu 5C kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2014-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101 STYCZNIA 2014 ROKU2014-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU APTEKA RODZINNA SPÓŁKA CYWILNA JAROSŁAW KOZAKIEWICZ, ANNA KOZAKIEWICZ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAKIEWICZ2014-01-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAKIEWICZ2014-01-31 do dziś
2. ImionaANNA2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAKIEWICZ2014-01-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAKIEWICZ2014-01-31 do dziś
2. ImionaANNA2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-31 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-31 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-31 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-01-31 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-01-31 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-31 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów