BÓR TUCHOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000496550
Numer REGON: 147087814
Numer NIP: 9512376546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-09-27
Sygnatura akt[RDF/333855/21/415]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBÓR TUCHOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OBOŹNA nr domu 1 kod pocztowy 00-340 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2014 R., REP. A NR 307/2014, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ANETA ORCZYK2014-01-31 do dziś
226.11.2020 R., REP.A NR 7904/2020, NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIANA: §4 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE UST.5.2021-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1470904202016-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000496861 2016-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 950 ZŁ2016-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSOWSKI2017-10-10 do dziś
2. ImionaCEZARY SŁAWOMIR2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-31 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-01-31 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-31 do dziś
401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2014-01-31 do dziś
510 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2014-01-31 do dziś
646 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2014-01-31 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-01-31 do dziś
846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2015 okres OD 24.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
3data złożenia 21.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
4data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
7data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów