HERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERWIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000496534
Numer REGON: 147088392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-10
Sygnatura akt[RDF/279691/21/614]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERWIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYWILSKA nr domu 28 kod pocztowy 03-228 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.12.2013 R., REP. A NR 3917/2013, ASESOR NOTARIALNY DARIUSZ NURZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA SICIŃSKIEGO W WARSZAWIE. 14.01.2014 R., REP. A NR 354/2014, ASESOR NOTARIALNY DARIUSZ NURZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA SICIŃSKIEGO W WARSZAWIE. ZMIANA: § 2.2014-01-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.05.2018 SPORZĄDZONY PRZEZ PIOTRA SICIŃSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. CEGŁOWSKIEJ 3 LOK. 1, REPERTORIUM A 4289/2018. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ W § 12, DODANIE PKT F) DO § 19 UST. 1 PKT 1), WYKREŚLENIE PKT 2 W § 19 UST. 1 I DODANIE LIT E) DO DOTYCHCZASOWEGO PKT.3 TEGO PARAGRAFU, DODANIE UST. 2 DO § 20, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO, WRAZ Z PRZYJĘCIEM JEDNOLITEJ NUMERACJI.2018-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZKOWSKI2014-01-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000 ZŁ2014-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego16 500 ZŁ2014-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego16 500 ZŁ2014-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0155041112014-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000163980 2014-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2014-01-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENR YK2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000 ZŁ2014-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego33 000 ZŁ2014-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego33 000 ZŁ2014-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: JAROSŁAW MARCZUK - PREZES ZARZĄDU, KRZYSZTOF SKRZECZKOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU, MAREK POGONOWSKI- CZŁONEK ZARZĄDU, MICHAŁ BARCICKI - CZŁONEK ZARZĄDU.2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0155041112014-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000163980 2014-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-01-31 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-31 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-31 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-31 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-01-31 do dziś
633 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-01-31 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-01-31 do dziś
833 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-01-31 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-01-31 do dziś
1033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
2data złożenia 04.09.2017 okres OD 14.01.2014 DO 31.12.20142017-11-22 do dziś
3data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
4data złożenia 22.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
5data złożenia 26.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-26 do dziś
6data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
2OD 14.01.2014 DO 31.12.20142017-11-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów