ASW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000496490
Numer REGON: 243481037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-10-23
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/18645/19/498]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. SIENNA nr domu 9 kod pocztowy 70-542 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 16 STYCZNIA 2014 ROKU PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM ALEKSANDRĄ RECK ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZ MARTĘ WRÓBEL-KONSEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 2/8, - AKT NOTARIALNY: REPERTORIUM A NUMER 184/20142014-01-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZADZONY PRZED NOTARIUSZEM AGATĄ ŁAKOTA-GĄTARZ W JWJ KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH NR 6, NR REP. A 5845/2019 Z DNIA 10 CZERWCA 2019 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2433937122014-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000481340 2014-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZYŃSKI2019-05-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2019-05-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2019-05-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ASW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, W KTÓREJ UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI ŁUKASZ GIERZYŃSKI2019-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2433937122014-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000481340 2014-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2014-01-31 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-01-31 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-01-31 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2014-01-31 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-01-31 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-01-31 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-01-31 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-01-31 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-01-31 do dziś
1045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.03.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
2data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
3data złożenia 13.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-28 do dziś
4data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów