EMPRESTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000496228
Numer REGON: 022313242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339836/21/383]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022313242 NIP 61218521362014-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRESTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość OCICE2019-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość OCICE nr domu 55D kod pocztowy 59-730 poczta NOWOGRODZIEC kraj POLSKA 2019-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.12.2013 KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU UL. GRUNWALDZKA 13 NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI REPERTORIUM A NR 8246/20132014-01-30 do dziś
208.01.2015 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, UL. GRUNWALDZKA 13, REPERTORIUM A NR 66/2015 ZMIENIONO § 72015-02-24 do dziś
309.03.2016R., REP. A NR 1940/2016 NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BOLESŁAWCU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 13 ZMIENIONO: §7, §9 UST. 2, §15 UST.7 DODANO: §15 UST. 82016-08-26 do dziś
401.10.2018 R., REP. A NR 11051/2018, NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU UL. GRUNWALDZKA 13. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2014-01-30 do dziś
2. ImionaMARCIN JÓZEF2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)2016-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2015-02-24 do dziś
2. ImionaDANIEL ADAM2015-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY)2016-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROL2016-08-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HELENA2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00ZŁ2016-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2016-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROL2016-08-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HELENA2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2015-02-24 do dziś
2. ImionaDANIEL ADAM2015-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2014-01-30 do dziś
2. ImionaMARCIN JÓZEF2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 11.12.2013 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2data złożenia okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.12.2013 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.12.2013 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów