„DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000496199
Numer REGON: 932949702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261810/20/102]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica STRZEGOMSKA nr domu 2-4 kod pocztowy 53-611 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.12.2013 R. NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 52728/2013.2014-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-02-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ - AKT NOTARIALNY REP. A NR 52728/2013, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI WE WROCŁAWIU, RYNEK 60.2014-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRACOWNIA PROJEKTOWA DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-02-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000178979 2014-02-03 do dziś
5. Numer REGON9329497022014-02-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLAK2014-02-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2014-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000 ZŁ2014-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000 ZŁ2014-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMOWICZ2014-02-03 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2014-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000 ZŁ2014-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000 ZŁ2014-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0221680602014-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000466883 2014-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0221680602014-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000466883 2014-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-02-03 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-02-03 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-02-03 do dziś
473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-02-03 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-02-03 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-02-03 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-02-03 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-02-03 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-02-03 do dziś
1058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-02-03 do dziś
1147 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-03 do dziś
1247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-03 do dziś
1347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-02-03 do dziś
1447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-02-03 do dziś
1541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-02-03 do dziś
1642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2015 okres OD 03.02.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.02.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów