„ENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000496135
Numer REGON: 061649470
Numer NIP: 7162814908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-11-27
Sygnatura akt[RDF/362632/21/316]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2014-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat OPOLSKI gmina OPOLE LUBELSKIE miejscowość OPOLE LUBELSKIE2019-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE LUBELSKIE ulica PODZAMCZE nr domu 79 kod pocztowy 24-300 poczta OPOLE LUBELSKIE kraj POLSKA 2019-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2013 R., NOTARIUSZ ZYGMUNT JAŚKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PUŁAWACH, REPERTORIUM A NR 5377/20132014-01-28 do dziś
202.01.2019R. REPERTORIUM A NR 5/2019 KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA GOZDÓR, PAWEŁ POZDÓR S.C. ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 2 UMOWY SPÓŁKI § 52019-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŹNIK2014-01-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ2014-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERŻAK RZEŹNIK2019-04-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY2019-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2014-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.2014-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERŻAK2021-11-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-01-28 do dziś
281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-01-28 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-01-28 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-01-28 do dziś
546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-01-28 do dziś
649 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-01-28 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-01-28 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-04-11 do dziś
282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-08 do dziś
2data złożenia 02.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-08 do dziś
3data złożenia 02.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-08 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-07 do dziś
7data złożenia 27.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów