EXCELIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000496052
Numer REGON: 147069621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-05-14
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/939/20/483]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2015-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. FLORIANA PIOTROWSKIEGO nr domu 16 nr lokalu F kod pocztowy 10-691 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2015-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEXCELIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDYNI2016-03-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2016-03-21 do dziś
3. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PL. GÓRNOŚLĄSKI nr domu 21 nr lokalu 4 kod pocztowy 81-509 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2016-03-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.20142014-01-28 do dziś
210.09.2015 R., REP. A NR 633/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ROSMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3, § 4, § 5, § 6, USUNIĘTO: § 152015-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2015-12-10 do dziś
2. ImionaDAWID BARTŁOMIEJ2015-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2015-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-28 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-01-28 do dziś
396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-01-28 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-28 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-28 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-01-28 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-12-10 do dziś
295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-12-10 do dziś
398 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.02.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZYŃSKA2019-10-04 do dziś
2. ImionaANNA2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-04 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIEM Z DNIA 14.08.2019R. SYGN.. I C 290/19 SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ I CYWILNY USTANOWIŁ KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 §1 K.P.C.2019-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLLO2019-10-08 do dziś
2. ImionaJAN PAWEŁ2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-08 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIEM Z DNIA 20.08.2019 R. SYGN.AKT V GC 336/18 SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY USTANOWIŁ KURATORA, NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC2019-10-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYŃSKI2020-05-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-14 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, 09.01.2020R., SYGN.AKT V GC 3112/19 NA PODSTAWIE ART.69 § 1 KPC2020-05-14 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów