STANISZEWSKA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000495855
Numer REGON: 360741200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-03-25
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/6228/22/486]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTANISZEWSKA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina OPATÓWEK miejscowość SZAŁE2014-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SZAŁE ulica MORELOWA nr domu 42 kod pocztowy 62-860 poczta OPATÓWEK kraj POLSKA 2014-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2014 R.2014-01-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2019R., REP. A NR 14440/2019, NOTARIUSZ MACIEJ DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO §2, §4 UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.02.2020R., REP. A NR 1820/2020, NOTARIUSZ MACIEJ DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.2020-02-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.02.2022R., REP. A NR 2287/2022, NOTARIUSZ MACIEJ DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO §2 ORAZ §4 UMOWY SPÓŁKI.2022-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISZEWSKI2014-01-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2014-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.800,00 ZŁ2022-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISZEWSKA2022-03-25 do dziś
2. ImionaANETA2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2022-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISZEWSKI2020-02-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2020-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-24 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2014-01-24 do dziś
347 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-24 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-01-24 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-24 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-01-24 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2022-03-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-03-25 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2020-02-26 do dziś
301 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2020-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2017 okres OD 24.01.2014 DO 31.12.20142017-12-22 do dziś
2data złożenia 05.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-22 do dziś
3data złożenia 05.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
4data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-26 do dziś
5data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-26 do dziś
6data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
7data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.01.2014 DO 31.12.20142017-12-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.01.2014 DO 31.12.20142017-12-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów