EXOFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000495830
Numer REGON: 222024187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-07
Sygnatura akt[RDF/237145/20/543]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. KOPERKOWA nr domu 47D kod pocztowy 81-589 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2013 R. NOTARIUSZ ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA GDYNIA REPERTORIUM A NR 3418/20132014-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSE2014-01-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2014-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2014-01-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ WOJCIECH2014-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPADIS2014-02-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PANAGIOTIS2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2014-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KAŻDY PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2014-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPADIS2014-02-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PANAGIOTIS2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRAUSE2014-01-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2014-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-01-27 do dziś
21. NazwiskoSZYMAŃSKI2014-01-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ WOJCIECH2014-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-01-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-01-27 do dziś
230 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-27 do dziś
332 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2014-01-27 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-27 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-01-27 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-01-27 do dziś
747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-27 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-01-27 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-01-27 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-27 do dziś
1171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-27 do dziś
1213 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-27 do dziś
1372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-01-27 do dziś
1474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-01-27 do dziś
1574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-27 do dziś
1677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2014-01-27 do dziś
1777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-01-27 do dziś
1877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-01-27 do dziś
1982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-27 do dziś
2020 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2014-01-27 do dziś
2122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-01-27 do dziś
2222 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2014-01-27 do dziś
2322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-01-27 do dziś
2425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-27 do dziś
2530 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2014-01-27 do dziś
2630 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2014-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 27.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
3data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
4data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów