FAMED FAURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000495721
Numer REGON: 302635532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-05-10
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/13881/24/11]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAMED FAURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2017-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BOTANICZNA nr domu 22A kod pocztowy 60-586 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28.12.2013 R. ANEKS NR 1/2014 Z DNIA 16.01.2014 R. - ZMIENIONO: § 3, § 17 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-01-27 do dziś
231.10.2016R. - ZMIENIONO: §2, §3, §5, §6, §12 ORAZ §13.2017-01-31 do dziś
324.04.2024 R., ZMIENIONO: § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 11) DO 16)2024-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNA2017-01-31 do dziś
2. ImionaBEATA2017-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3018964892017-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000394297 2017-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2014-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNA2017-01-31 do dziś
2. ImionaBEATA2017-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3018964892017-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000394297 2017-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻUK2020-01-08 do dziś
2. ImionaJOANNA2020-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-01-27 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-27 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-27 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-27 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-01-27 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-01-27 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-01-27 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-31 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2024-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
2data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
5data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
6data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
7data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
8data złożenia 16.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów