INTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000495696
Numer REGON: 147059090
Numer NIP: 1132872306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-06-22
Sygnatura akt[RDF/209278/20/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica INŻYNIERSKA nr domu 4 kod pocztowy 03-422 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2013, NOTARIUSZ JOANNA SZESZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 245 LOK. 103, REP. A NR 5688/20132014-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaM2D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1465253992014-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000449439 2014-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały961 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.050,00 ZŁOTYCH2019-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0162170172014-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000160076 2014-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.900,00 ZŁOTYCH2014-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego59950,00 ZŁ2014-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125700,00 ZŁ2014-01-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2014-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASAK2014-01-24 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2014-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-01-24 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-01-24 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-01-24 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-01-24 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-01-24 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-01-24 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-01-24 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-24 do dziś
946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-01-24 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2015 okres OD 12.12.2013 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
2data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
3data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
5data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.12.2013 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.12.2013 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów