AKSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000495402
Numer REGON: 101724754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-09-07
Sygnatura akt[RDF/237135/20/46]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAKSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIEKARSKA nr domu 27 kod pocztowy 91-314 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.08.2013 R. NOTARIUSZ DR ANDRZEJ JAN SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2532/20132014-01-23 do dziś
219 GRUDNIA 2014 R., NOTARIUSZ DR ANDRZEJ JAN SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3932/2014, ZMIENIONO: § 2, § 6, § 7, § 9, § 12 PKT 6, § 12 PKT 8, § 13 PKT 1, § 14 PKT 4.2015-02-10 do dziś
327 LUTY 2015 R., NOTARIUSZ DR. ANDRZEJ JAN SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 537/2015; ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2015-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRYS2015-02-10 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-02-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20 000,00 ZŁ2015-02-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego858.691,84 ZŁ2015-06-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁ2015-02-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-10 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego857.691,842015-06-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-06-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1016453392015-02-10 do dziś
4. Numer KRS0000423349 2015-02-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE AKSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEJ UMOWY SPÓŁKI.2015-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1016453392015-02-10 do dziś
4. Numer KRS0000423349 2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-02-10 do dziś
222 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-02-10 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-02-10 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-10 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-02-10 do dziś
646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2015-02-10 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-10 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-10 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-02-10 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 23.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
3data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
4data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów