GRUPA ZIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000495322
Numer REGON: 302641030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-01-12
Sygnatura akt[RDF/366423/22/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina SŁUPCA miejscowość ROKOSZ2014-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ROKOSZ ulica ROKOSZ nr domu 3 kod pocztowy 62-400 poczta SŁUPCA kraj POLSKA 2014-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 20.11.2013 R. - REP. A NR 8127/2013, ASESOR NOTARIALNY - ARTUR ŁUCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MACIEJA CHOJNACKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPCY.2014-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2014-01-23 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JERZY2014-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 ZŁ2014-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2014-01-23 do dziś
2. ImionaHELENA JANINA2014-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ2014-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2014-01-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2014-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ2014-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2014-01-23 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JERZY2014-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2014-01-23 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-01-23 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-01-23 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-01-23 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-01-23 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-01-23 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-01-23 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-01-23 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-01-23 do dziś
1046 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2014-01-23 do dziś
1146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-01-23 do dziś
1233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2014-01-23 do dziś
1346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-01-23 do dziś
1446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-01-23 do dziś
1547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-01-23 do dziś
1647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-23 do dziś
1749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-01-23 do dziś
1864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-01-23 do dziś
1964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-01-23 do dziś
2064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-01-23 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-01-23 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-01-23 do dziś
2333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-01-23 do dziś
2470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-01-23 do dziś
2570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-23 do dziś
2673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-01-23 do dziś
2777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-01-23 do dziś
2877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-01-23 do dziś
2977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-01-23 do dziś
3078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-01-23 do dziś
3133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-01-23 do dziś
3233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-01-23 do dziś
3338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-01-23 do dziś
3441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-01-23 do dziś
3541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-01-23 do dziś
3643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 20.11.2013 DO 31.12.20132017-08-17 do dziś
2data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-17 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-17 do dziś
4data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-14 do dziś
5data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-14 do dziś
6data złożenia 06.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-06 do dziś
7data złożenia 12.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
8data złożenia 12.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.11.2013 DO 31.12.20132017-08-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.11.2013 DO 31.12.20132017-08-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów