GRYWALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000495229
Numer REGON: 022335858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-09-01
Sygnatura akt[RDF/326633/21/786]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYWALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PUŁTUSKA nr domu 46 nr lokalu 7 kod pocztowy 53-116 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-01-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDAMIAN@LESICKI.COM2014-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.01.2014 R.2014-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESICKI2014-01-21 do dziś
2. ImionaDAMIAN STANISŁAW2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 (SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350 ZŁ (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2014-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNICKI2014-01-21 do dziś
2. ImionaADRIAN2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2014-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESICKI2014-01-21 do dziś
2. ImionaDAMIAN STANISŁAW2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-01-21 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-21 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-01-21 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-01-21 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-01-21 do dziś
669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-01-21 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-01-21 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-01-21 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-01-21 do dziś
1085 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-01-21 do dziś
1185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-01-21 do dziś
1247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-21 do dziś
1393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-01-21 do dziś
1490 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-01-21 do dziś
1595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-01-21 do dziś
1645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-01-21 do dziś
1746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-21 do dziś
1856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-01-21 do dziś
1958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-01-21 do dziś
2063 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-01-21 do dziś
2163 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-01-21 do dziś
2262 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2018 okres OD 21.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
2data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
3data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
4data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
5data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-01 do dziś
6data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-01 do dziś
7data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-01 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów