EXDIN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000495081
Numer REGON: 123029758
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-05-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12961/21/390]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXDIN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. IGOŁOMSKA nr domu 30 kod pocztowy 31-983 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 GRUDNIA 2013 ROKU, NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY AL.GROTTGERA 1/1, REPERTORIUM A NR 4604/20132014-01-22 do dziś
202.06.2015 R., REP. A NR 1148/2015, NOTARIUSZ MARTA SKRZYNIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA2015-07-21 do dziś
308.06.2016 R. - REP.A NR 1174/2016, NOTARIUSZ MARTA SKRZYNIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 10 UST.3 ORAZ § 20 UST. 2 16.06.2016 R. - REP. A NR 1298/2016, NOTARIUSZ MARTA SKRZYNIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 9 UST.1 ORAZ § 10 UST. 32016-08-26 do dziś
421.02.2017 R. - NOT. MARTA SKRZYNIARZ, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. GRUNWALDZKA 26/1, REP. A NR 436/2017 - ZMIANA: § 9 UST. 12017-05-18 do dziś
509.03.2018, REP. A NR 684/2018, NOTARIUSZ MARTA SKRZYNIARZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, ZMIANA § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2018-04-23 do dziś
619.06.2019R., REP. A NR 1554/2019 NOTARIUSZ MARTA SKRZYNIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2019-10-07 do dziś
725.10.2019R., REP. A NR 2477/2019, NOTARIUSZ MARTA SKRZYNIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDŁAK2014-01-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MICHAŁ2014-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.050,00 ZŁ2016-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMGMT. SYS INC.2016-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1048 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.400,00 ZŁ2019-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego116450,00 ZŁ2019-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160000,00 ZŁ2014-01-22 do dziś
250,00 ZŁ2016-08-26 do dziś
34000,00 ZŁ2018-04-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUCKI2021-05-07 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORWIN SZYMANOWSKI2021-05-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JÓZEF2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDŁAK2014-01-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MICHAŁ2014-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKORWIN SZYMANOWSKA2016-08-26 do dziś
2. ImionaMARTA2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-26 do dziś
21. NazwiskoKORWIN SZYMANOWSKI2015-07-21 do dziś
2. ImionaIWO MACIEJ2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-21 do dziś
31. NazwiskoWIDŁAK2014-01-22 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2014-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2014-01-22 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-01-22 do dziś
328 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2014-01-22 do dziś
428 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2014-01-22 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-01-22 do dziś
671 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2014-01-22 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-22 do dziś
825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2014-01-22 do dziś
925 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2014-01-22 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2015 okres OD 09.12.2013 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
4data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
5data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.12.2013 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.12.2013 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów