A. KULIKOWSKA-DZIEWOŃSKA, M. ZEMBIK-WOJCIECHOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000495076
Numer REGON: 022335114
Numer NIP: 8961536585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11430/23/456]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. KULIKOWSKA-DZIEWOŃSKA, M. ZEMBIK-WOJCIECHOWICZ SPÓŁKA JAWNA2014-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SIECHNICE miejscowość SIECHNICE2014-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SIECHNICE ulica MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 22 nr lokalu 1 kod pocztowy 55-011 poczta SIECHNICE kraj POLSKA 2014-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.01.2014 R.2014-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIKOWSKA DZIEWOŃSKA2014-01-21 do dziś
2. ImionaAGATA IWONA2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMBIK WOJCIECHOWICZ2014-01-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ŁUCJA2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA WSZYSTKICH SPRAW SPÓŁKI ZARÓWNO STANOWIĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD JAK I W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM ZAKRESIE, TYM SAMYM KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE.2014-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIKOWSKA DZIEWOŃSKA2014-01-21 do dziś
2. ImionaAGATA IWONA2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMBIK WOJCIECHOWICZ2014-01-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ŁUCJA2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-01-21 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-21 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-01-21 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-01-21 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-01-21 do dziś
686 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2014-01-21 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-01-21 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-21 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-21 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-06 do dziś
4OD 21.01.2014 DO 31.12.20142019-02-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów