„ASSUMPTUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000494937
Numer REGON: 243387150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-12-05
Sygnatura akt[RDF/183535/19/181]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSUMPTUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2017-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. ANTONIEGO JÓZEFCZAKA nr domu 29 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.07.2013 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL. RUDNA 14, - REPERTORIUM A NUMER 2268/2013 24.01.2014 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, REP. A NR 248/2014 - ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2014-01-30 do dziś
213.09.2017R.,, REPERTORIUM A NR 2683/2017, KANCELARIA NOTARIALNA SŁĄWOMIR OLEJARCZYK UL. MODRZEJOWSKA 22. 41-200 SOSNOWIEC, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK - ZMIENIONO: § 3, § 62017-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERKOWSKA2014-01-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ANNA2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ2014-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERKOWSKA2014-01-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2014-01-30 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-01-30 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-01-30 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-01-30 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-01-30 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-01-30 do dziś
785 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2017-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-10-12 do dziś
279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2017-10-12 do dziś
396 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.04.2014 okres OD 16.09.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
2data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
3data złożenia 05.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.09.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów