BOOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000494821
Numer REGON: 147066338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/308222/21/147]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SWARZEWSKA nr domu 82 nr lokalu 3 kod pocztowy 01-821 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2013 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE ROBERT SIELSKI, REP. A NR 19323/20132014-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE2014-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6903896442014-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 ZŁOTYCH2014-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKE INC. 180 SANSOME STREET SAN FRANCISCO CA 94104 USA2017-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.000 ZŁOTYCH2017-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2014-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11400000,00 ZŁ2014-01-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGULAK2017-04-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF JAN2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWÓJCIK2017-04-28 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-28 do dziś
21. NazwiskoPULEWSKI2017-04-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-28 do dziś
31. NazwiskoSKRZYPCZYŃSKI2014-01-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2014-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2014-01-17 do dziś
263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2014-01-17 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-17 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-17 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-17 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-01-17 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-17 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-01-17 do dziś
973 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-01-17 do dziś
1073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-01-17 do dziś
1173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-01-17 do dziś
1246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-01-17 do dziś
1373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-01-17 do dziś
1473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-17 do dziś
1574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-17 do dziś
1685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-01-17 do dziś
1785 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-01-17 do dziś
1893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-01-17 do dziś
1996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-17 do dziś
2058 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2014-01-17 do dziś
2158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-01-17 do dziś
2262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-01-17 do dziś
2362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-01-17 do dziś
2462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-01-17 do dziś
2562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-01-17 do dziś
2663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2015 okres OD 20.12.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2data złożenia 24.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
4data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-16 do dziś
5data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
6data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
7data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.12.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.12.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów