DNJ INTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000494652
Numer REGON: 302626680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-08-15
Sygnatura akt[RDF/233153/20/776]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNJ INTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN2014-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROCIN ulica POZNAŃSKA nr domu 33 kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2014-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.2014 R.2014-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2014-01-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2014-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARAŚ2014-01-16 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2014-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWAK2015-11-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-11-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-01-16 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-01-16 do dziś
326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-01-16 do dziś
413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-01-16 do dziś
523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-01-16 do dziś
629 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-01-16 do dziś
731 PRODUKCJA MEBLI2014-01-16 do dziś
832 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-01-16 do dziś
927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-01-16 do dziś
1020 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-01-16 do dziś
1115 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-01-16 do dziś
1218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-01-16 do dziś
1322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-01-16 do dziś
1435 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-01-16 do dziś
1539 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-01-16 do dziś
1638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-01-16 do dziś
1736 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-01-16 do dziś
1842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-01-16 do dziś
1941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-01-16 do dziś
2043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-01-16 do dziś
2147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-16 do dziś
2245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-01-16 do dziś
2310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-01-16 do dziś
2446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-16 do dziś
2552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-01-16 do dziś
2653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-01-16 do dziś
2749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-01-16 do dziś
2855 ZAKWATEROWANIE2014-01-16 do dziś
2956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-01-16 do dziś
3059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-01-16 do dziś
3163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-01-16 do dziś
3258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-01-16 do dziś
3362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-01-16 do dziś
3411 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-01-16 do dziś
3573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-16 do dziś
3671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-16 do dziś
3774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-01-16 do dziś
3872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-01-16 do dziś
3970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-01-16 do dziś
4069 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-01-16 do dziś
4177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-01-16 do dziś
4278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-01-16 do dziś
4381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-01-16 do dziś
4479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-01-16 do dziś
4525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-01-16 do dziś
4682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-01-16 do dziś
4793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-01-16 do dziś
4891 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2014-01-16 do dziś
4990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-01-16 do dziś
5095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-01-16 do dziś
5196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-01-16 do dziś
5228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-16 do dziś
5330 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-01-16 do dziś
5416 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-01-16 do dziś
5533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.11.2015 okres OD 16.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
4data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6data złożenia 15.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów