TANK PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000494284
Numer REGON: 273865168
Numer NIP: 6462353196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501367/23/193]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina KOBIÓR miejscowość KOBIÓR2014-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBIÓR ulica LEŚNIKÓW nr domu 4 kod pocztowy 43-210 poczta KOBIÓR kraj POLSKA 2014-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2013 R., NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ 6/4, - REPERTORIUM A NUMER 10863/20132014-01-24 do dziś
210.02.2014 R., REP. A NR 1296/2014, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4, - ZMIANA: § 2, § 4 PKT. 1, § 5 PKT. 1, § 10 PKT. A)2014-03-31 do dziś
308.12.2015R., REP A NR 10336/2015, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, 40-079 KATOWICE, UL. GLIWICKA 6/4. W §6 PKT I DODAJE SIĘ KOLEJNE PPKT 23 I 24.2016-01-07 do dziś
424.01.2020R., REPERTORIUM A NR 527/2020, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4 W § 6 PKT I DODAJE SIĘ PPKT 25) I 26)2020-06-03 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 LIPCA 2020R. REP. A NUMER 6601/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ GÓRSKĄ-WOLNIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY GLIWICKIEJ 6/4 W KATOWICACH DOKONANE ZMIANY: W §6 W PKT 1 DODAJE SIĘ PPKT 272020-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-01-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 ROKU PODJĘTA PRZEZ MARCINA KAZIMIEREK I MAŁGORZATĘ KAZIMIEREK PROWADZĄCYCH WSPÓLNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA ZASADACH UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „TANK PETROL” SPÓŁKA CYWILNA MARCIN KAZIMIEREK, MAŁGORZATA KAZIMIEREK Z SIEDZIBĄ W KOBIÓRZE O PRZEKSZTAŁCENIU WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: TANK PETROL MAŁGORZATA KAZIMIEREK I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2014-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZIMIEREK2014-01-24 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2014-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-01-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-01-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2014-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2014-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2014-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANK PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2433170072014-03-31 do dziś
4. Numer KRS0000469509 2014-03-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - TANK PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI TANK PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄD TANK PETROL SP. Z O.O.: JANINA KAZIMIEREK - PREZES ZARZĄDU, PROKURENT SAMOISTNY - MARCIN KAZIMIEREK.2014-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANK PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2433170072014-03-31 do dziś
4. Numer KRS0000469509 2014-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-01-24 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-24 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-24 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-01-24 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-01-24 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-01-24 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-24 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-24 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-01-24 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
2data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
3data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
4data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
5data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
6data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
7data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
8data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów