BORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000494186
Numer REGON: 363775205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352376/21/122]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2014-01-14 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-14 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica CENTRALNA nr domu 36 kod pocztowy 31-586 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu120.11.2013R. REPERTORIUM A NR 4324/2013, NOTARIUSZ ŁUKASZ HAJTO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2014-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227722542014-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000441365 2014-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-01-14 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002014-01-14 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2014-01-14 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA12014-01-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002014-01-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ -BORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI BORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE BYĆ DRUGĄ STRONĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ DOKONYWA W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ MOŻE REPREZENTOWAĆ OBIE STRONY.2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227722542014-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000441365 2014-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-14 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-14 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-01-14 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-01-14 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-14 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-14 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-01-14 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-01-14 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-01-14 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-22 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów