APTEKA PRZY STARYM KOŚCIELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000494162
Numer REGON: 243461046
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-03-17
Sygnatura akt[RDF/585943/24/115]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA PRZY STARYM KOŚCIELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2014-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica OKRZEI nr domu 17 nr lokalu - kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2014-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2013 R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA GRAMAŁA KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE, REP.A NR 10437/2013;2014-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 581 ZE Z.1 KSH - 584 ZE ZN.13 KSH. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SP. Z O.O. Z DNIA 20.11.2013R. SPORZĄDZONE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ GRAMAŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W MIKOŁOWIE, REP. A 9701/2013; GRAŻYNA MUSZYŃSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „APTEKA PRZY STARYM KOŚCIELE MGR FARM. GRAŻYNA MUSZYŃSKA” CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINISTER GOSPODARKI, REGON 27002530.2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKA2014-01-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JOLANTA2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2015-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKA2015-05-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOANNA2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKA SEWERYN2016-09-30 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKA2014-01-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JOLANTA2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKA SEWRYN2016-09-30 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMUSZYŃSKI2017-09-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA2017-09-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2014-01-14 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-01-14 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-14 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-14 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-14 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-14 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.05.2015 okres OD 14.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
2data złożenia 19.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
3data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
4data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
5data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6data złożenia 05.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
7data złożenia 16.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-16 do dziś
8data złożenia 24.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
9data złożenia 21.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
10data złożenia 17.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-16 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów