BONTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000493810
Numer REGON: 101715407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397556/22/776]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina CZAJKÓW miejscowość MIELCUCHY2016-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELCUCHY nr domu 20 kod pocztowy 63-524 poczta CZAJKÓW kraj POLSKA 2016-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.2014 R.2014-01-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.10.2015 R., REP. A NR 9352, NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, ZM. PARAGRAF 3.2016-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄKOWSKI2014-01-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WALDEMAR2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2014-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaILSKA2014-01-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄKOWSKI2014-01-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WALDEMAR2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaILSKA2014-01-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-01-10 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-01-10 do dziś
316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-01-10 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-01-10 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-10 do dziś
616 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2014-01-10 do dziś
738 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-01-10 do dziś
835 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-01-10 do dziś
935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-01-10 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2015 okres OD 10.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
2data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
3data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
4data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6data złożenia 14.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-14 do dziś
7data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
8data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów