BUDO-HAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000493760
Numer REGON: 302624184
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/13775/20/181]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-HAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość BOGDANOWO2014-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BOGDANOWO nr domu 46A kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA 2014-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 05.12.2013R. - REP. A NR 6537/2013, ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ BERLIŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BEATY WAŁĘGI, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH.2014-01-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.10.2019R., REP. A NR 6930/2019, NOTARIUSZ BEATA WAŁĘGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH - DODANO: §6 PKT 14, §6 PKT 15 UMOWY SPÓŁKI.2019-11-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.07.2020R., REP. A NR 3416/2020, NOTARIUSZ BEATA WAŁĘGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH - ZMIENIONO: §12 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI - WYKREŚLONO: §12 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARNAŚ2014-01-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAROSŁAW2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.900,00 ZŁ2014-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego11000,00 ZŁ2014-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110900,00 ZŁ2014-01-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2014-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARNAŚ2014-01-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAROSŁAW2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOURGUOIS2014-01-10 do dziś
2. ImionaKAMILLA2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2014-01-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-01-10 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-01-10 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-01-10 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-01-10 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-10 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-10 do dziś
749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-01-10 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-01-10 do dziś
925 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4data złożenia 01.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
5data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów