FIRMA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-20 godz. 12:24:52
Numer KRS: 0000493707
Numer REGON: 147065095
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510726/23/211]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2014-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica CHROBREGO nr domu 1 nr lokalu 045 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2014-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 LISTOPADA 2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ TERLECKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 21 LOK.6, REPERTORIUM A NR 5753/2013.2014-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-01-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWEJ S.C. MONIKA MATYGA I ALDONA MATYGA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29 LISTOPADA 2013 ROKU.2014-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYGA2014-01-16 do dziś
2. ImionaMONIKA KATARZYNA2014-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 71.500 ZŁ2014-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYGA2014-01-16 do dziś
2. ImionaALDONA ANNA2014-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 71.500 ZŁ2014-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego143000,00 ZŁ2014-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1142443,00 ZŁ2014-01-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYGA2014-01-16 do dziś
2. ImionaMONIKA KATARZYNA2014-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYGA2014-01-16 do dziś
2. ImionaALDONA ANNA2014-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-16 do dziś
249 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2014-01-16 do dziś
349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-01-16 do dziś
456 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-01-16 do dziś
556 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-01-16 do dziś
656 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 16.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
6data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
8data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów