INTEGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000493655
Numer REGON: 022325890
Numer NIP: 9131616456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-12-22
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/21439/22/69]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość BŁONIE2014-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BŁONIE ulica MASZYNOWA nr domu 1 kod pocztowy 55-330 poczta BŁONIE kraj POLSKA 2014-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.12.2013 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU PRZY UL.ZAOLZIAŃSKIEJ 4, REP. A NR 19845/20132014-01-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.07.2014 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z/S W BŁONIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 12191/14 - ZMIENIONO TREŚĆ § 9 UST. 1 I § 10 UMOWY SPÓŁKI2014-09-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.09.2016 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SP.P. WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP.A NR 17823/2016 - ZMIENIONO §12 UST.3 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZĄŁOŻYCIELSKIEGO.2016-12-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.07.2017 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SP.P., UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP.A NR 12861/2017 - ZMIENIONO TREŚĆ §12 UST.3 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2017-09-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.01.2018 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP.A NR 1534/2018 - ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI: - W §7 UST.1 ZMIENIONO PKT 38) I DODANO PKT.39) I 40) - W §9 ZMIENIONO UST.5 I 8, DODANO UST.14 - W §12 DODANO UST.4 I 5 - W §13 UST.1 ZMIENIONO PKT 6) I DODANO PKT 7) I 8) - ZMIENIONO §16 - ZMIENIONO §172018-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-01-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ SŁAWOMIRA KOT-ZANIEWSKIEGO POD FIRMĄ „INTEGART POLAND INC. SŁAWOMIR KOT-ZANIEWSKI” Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY ULICY GUBIŃSKIEJ 15/51, (54-434 WROCŁAW), NIP: 8971005955, REGON: 930444412 W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 584(1) - 584(13) KSH - NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY PRZEKSZTAŁCANEGO O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU, PRZY ULICY ZAOLZIAŃSKIEJ 4, REP. A NR. 19845/20132014-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTEGART POLAND INC. SŁAWOMIR KOT-ZANIEWSKI2014-01-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-01-09 do dziś
5. Numer REGON9304444122014-01-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT ZANIEWSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TADEUSZ2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.580.000,00 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1600000,00 ZŁ2014-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2017-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNASZ2017-09-26 do dziś
2. ImionaDAWID2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELZACKI2017-09-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD KOT2014-03-19 do dziś
2. ImionaJOANNA KALINA2014-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2014-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT ZANIEWSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TADEUSZ2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAJDEL2014-03-19 do dziś
2. ImionaBEATA KARINA2014-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2016-12-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-09 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-01-09 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-01-09 do dziś
418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-01-09 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-09 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-01-09 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-01-09 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-01-09 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-09 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
7data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
8data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2015-08-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI POPRZEZ WYDZIELENIE, W TRYBIE ART.529 §1 PKT 4 KSH ORAZ 538 KSH, PRZEPROWADZONY ZOSTAŁ W DRODZE PRZENIESIENIA CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI INTEGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI BŁONIE, W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (DZIAŁU INWESTYCJE-NIERUCHOMOŚCI) NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ: AWAKE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI BŁONIE, W ZAMIAN ZA UDZIAŁY W SPÓŁCE AWAKE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI INTEGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 2/07/2015 NZW SPÓŁKI INTEGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 17 LIPCA 2015 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.07.2015 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PAWŁA WŁODKOWICA NR 10/17, REP.A NR1749/20152015-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-06-05 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK POPRZEZ PRZEJĘCIE, W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1) KSH, Z ZASTOSOWANIEM ART.515 §1 KSH, TJ. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM UPROSZCZENIA PROCEDURY UREGULOWANEGO W ART.516 §6 KSH. POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĘPUJE W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI ALMA TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ INTEGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BŁONIU W DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ ORAZ ROZWIĄZANIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BEZ PRZEPROWADZANIA JEJ LIKWIDACJI. UCHWAŁA NZW SPÓŁEK INTEGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ALMA TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.05.2018 R., REP.A NR 10368/2018, NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 42018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów