L-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000493557
Numer REGON: 302619355
Numer NIP: 7642665466
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-04-02
Sygnatura akt[RDF/477921/23/512]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2014-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica OKRZEI nr domu 18 nr lokalu 102 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2014-01-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejL-SYSTEMS@L-SYSTEMS.PL2014-01-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.L-SYSTEMS.PL2014-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.01.2014R.2014-01-08 do dziś
201.06.2021R., NOTARIUSZ GRZEGORZ PODCZASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2904/2021 - ZMIENIONO: §5 I §6,2021-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2014-01-08 do dziś
2. ImionaROBERT2014-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.800,00 ZŁ2022-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2014-01-08 do dziś
2. ImionaROBERT2014-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLIŃSKA-PAWLAK2014-01-08 do dziś
2. ImionaBEATA2014-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-08 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-01-08 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-01-08 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-01-08 do dziś
562 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-01-08 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-01-08 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-01-08 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-01-08 do dziś
970 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-08 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 08.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
3data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
4data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-01 do dziś
7data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
8data złożenia 24.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-24 do dziś
9data złożenia 02.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-24 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-24 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-07-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZNIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W ZAMIAN ZA NOWE UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. 01.06.2021R. UCHWAŁA NZW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIE SPÓŁEK, REP. A NR 2904/2021, NOTARIUSZ GRZEGORZ PODCZASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, 01.06.2021R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIE SPÓŁEK, REP. A NR 2910/2021, NOTARIUSZ GRZEGORZ PODCZASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów